Aktivnosti

Istraživanja i edukacija

Specijalni rezervat prirode „Kraljevac” odlikuje se visokim nivoom očuvanosti geomorfoloških, pedoloških, hidroloških i bioloških karakteristika predela, kao i visokim stepenom ekosistemskog i specijskog diverziteta na relativno malom prostoru. Ekosistemski i specijski diverzitet ogleda se u prisustvu različitih biotopa i biocenoza od otvorenih vodenih površina jezera Kraljevac, plutajućih i stalnih tresetnih ostrva, priobalja sa tršćacima i ritskim šumama, sve do vlažnih i dolinskih livada, pašnjaka sa ostacima kontinentalne stepe i poljoprivrednim površinama. Rezervat je značajan za očuvanje populacija retkih vrsta flore i faune zaštićenih na nacionalnom i medjunarodnom nivou, kao što su močvarna paprat (Thelypteris palustris), umbra (Umbra krameri), patka njorka (Aythya nyroca), pčelarica (Merops apiaster), tekunica (Spermophilus citellus) i slepo kuče (Spalax leucodon).

U Specijalnom rezervatu prirode „Kraljevac” postoje idealni uslovi za održavanje istraživačkih kampova i škola u prirodi pošto su flora i fauna rezervata do sada relativno slabo istraženi. Neophodno je sprovesti dalja istraživanja vegetacije plutajućih i stalnih ostrva, ritskih šuma, vlažnih livada i stepskih pašnjaka, kao i beskičmenjaka, vodozemaca i sisara da bi se utvrdilo prisustvo prirodnih retkosti i odredile njihove stanišne potrebe. U rezervatu je na raspolaganju istraživačima i posetiocima Istraživačko-edukativni centar sa 14 ležajeva, laboratorijom u pripremi, izložbeno-edukativnom salom i letnjom učionicom. Takodje, istraživačima i posetiocima rezervata dostupne su dve osmatračnice za ptice, dok je vožnja čamcem kroz prirodno najdragocenije delove rezervata moguća samo u pratnji čuvara.

Umbra (Umbra krameri) pronadjena u jezeru Kraljevac.

U decembru 2014. godine hidrobiološka ekipa Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu predvodjena Profesorom Brankom Miljanovićem prilikom redovnog uzorkovanja ihtiofaune jezera Kraljevac pronašla je reliktnu i endemsku vrstu ribe mrguda (Umbra krameri). Ovo je do sada treći zabeleženi nalaz u Srbiji pored Specijalnog rezervata prirode „Zasavica” i Kupusinačkog Dunav-Tisa-Dunav kanala. Umbra je pronadjena u delu vodotoka Kraljevac sa plutajućim i stalnim ostrvima koja predstavljaju ostatke nizijskih tresava, jednih od globalno najredjih i najugroženijih tipova staništa, kao i jedno od poslednjih utočišta retke biljne zajednice barske paprati i močvarne ive na našim prostorima.