Gmizavci

Barska kornjača

Barska kornjača (Emys orbicularis) je jedna od dve vrsta slatkovodnih kornjača u Evropi i jedina vrsta u Srbiji. Naseljava staništa sa sporotekućom ili stajaćom vodom i bogatom vegetacijom. Hrani se larvama insekata, mekušcima, žabama, manjim ribama i u manjoj meri biljkama. Aktivna je tokom proleća i leta, pada u zimski san koji traje od oktobra do maja. U maju ženke polažu jaja (8 – 10) u rastresitu zemlju nedaleko od vode. Pol kornjača zavisi od temperature inkubacije jaja, na hladnijim mestima izleže se više mužjaka. Barska kornjača je dugovečna vrsta, koja živi u proseku od 40 do 60 godina. Na području Srbije barska kornjača je strogo zaštićena vrsta Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva Prilog I (“Sl. Glasnik RS”, br. 05/10). Barska kornjača se nalazi na listi strogo zaštićenih vrsta Evrope (Rezolucija br. 6 Bernska kovencija i Aneks II Direktive o staništima) i na svetskoj crvenoj listi ugroženih vrsta (IUCN – NT).