Ribe

Umbra

Umbra (Umbra krameri), u narodu poznata kao mrguda, je reliktna i endemska vrsta iz porodice štuka prisutna u slivu Dunava i Dnjestra. Vrsta je vezana za stajaće i sporotekuće vode, bare i plitka jezera sa muljevitim dnom i bogatom vegetacijom. U stanju je da preživi u vodi sa niskom koncentacijom kiseonika, jer za disanje osim škrga koristi i riblji mehur koji joj omugućava korišćenje atmosferskog vazduha. Na vlažnom mestu može izdržati i do 10 sati bez vode. Umbra se hrani larvama insekata, račićima, mekušcima, a ponekad i sitnom ribom. Živi oko pet godina i mresti se od marta do aprila. Dostiže maksimalnu dužinu tela od 17 cm i težinu do 27 g. Na području Srbije umbra je strogo zaštićena Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva Prilog I (“Sl. Glasnik RS”, br. 05/10). Umbra se nalazi na listi strogo zaštićenih vrsta Evrope (Aneks II Direktive o staništima ) i na svetskoj crvenoj listi ugroženih vrsta (IUCN – VU).

Čikov

Cikov

Čikov (Misgurnus fossilis) je vrsta iz porodice vijuna vezana za stajaće vode i sporotekuće vode, bare i plitka jezera sa muljevitim dnom i bogatom vegetacijom. U stanju je da preživi u vodi sa niskom koncentacijom kiseonika, jer za disanje osim škrga koristi kožu i sistem za varenje. Aktivna je noću, dok se u toku dana krije ukopavajući u mulj. Najčešće se hrani sitnim beskičmenjacima. Mresti se u drugoj ili trećoj godini života od marta do jula. Dostiže maksimalnu dužinu tela od 30 cm i težinu do 150 g. Engleski naziv ove ribe je weatherfish iliti vremenski vijun jer je veoma osetljiva na promene atmosferskih prilika i u prošlosti se koristila za predvidjanje vremenskih nepogoda. Na području Srbije čikov je strogo zaštićena vrsta Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva Prilog I (“Sl. Glasnik RS”, br. 05/10). Čikov se nalazi na listi strogo zaštićenih vrsta Evrope (Rezolucija br. 6 Bernske kovencija i Aneks II Direktive o staništima).

Linjak

Linjak

Linjak (Tinca tinca) je vrsta iz porodice šarana vezana za stajaće i sporotekuće vode. Širom Evrope naseljava široke reke, rukavce, mrtvaje, jezera sa muljevitim dnom i bogatom vegetacijom. U stanju je da preživi u vodi sa niskom koncentacijom kiseonika. Takodje, dobro podnosi visoke letnje i niske zimske temperature ukopavajući se u mulj. Linjak se hrani sitnim beskičmenjacima, larvama insekata, crvima i biljnim ostacima. Intenzivno se hrani samo leti, a pri temperaturi od 4°C prelazi u zimski san. Živi oko deset godina i mresti se u drugoj ili trećoj godini života od maja do avgusta. Dostiže maksimalnu dužinu tela od 70 cm i težinu do 8 kg. Na području Srbije linjak je strogo zaštićena vrsta Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva Prilog I (“Sl. Glasnik RS”, br. 05/10).

Zlatni karaš

Zlatni karas

Zlatni karaš (Carassius carassius) je vrsta iz porodice šarana vezana za stajaće i sporotekuće vode. Zlatni karaš naseljava mrtvaje, rukavce, ritove, bare i jezera sa muljevitim dnom i bogatom vegetacijom. U stanju je da preživi leti u toploj vodi sa niskom koncentacijom kiseonika ukopavajući se u mulj i zimi u vodi koja potpuno ledi zahvaljujući svojoj telesnoj izlučevini koja obezbeđuje vlažnost kože. Hrani se pretežno noću planktonom, sitnim beskičmenjacima i biljnim ostacima. Živi oko deset godina i mresti se u drugoj ili trećoj godini života od maja do jula. Dostiže maksimalnu dužinu tela od 45 cm i težinu do 1.5 kg. Na području Srbije linjak je strogo zaštićena vrsta Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva Prilog I (“Sl. Glasnik RS”, br. 05/10).