Vodozemci

Podunavski mrmoljak

Podunavski mrmoljak (Triturus dobrogicus) je endemska vrsta koja se često sreće u Panonskoj niziji i priobalju Save i Dunava. Podunavski mrmoljak naseljava mešovite i listopadne šume i gajeve, plavne livade i močvare, obale reka i jezera koje su obrasle gustom vegetacijom. Hrani se puževima, glistama i larvama insekata. Migracija prema mestima za razmnožavanje, npr. bare i jezera sa sporotekućom i stajaćoj vodom, počinje sredinom februara i traje do aprila. Odrasle jedinke ostaju u vodi duže vreme, čak i do 6 meseci. Na području Srbije podunavski mrmoljak je strogo zaštićena vrsta Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva Prilog I (“Sl. Glasnik RS”, br. 05/10). Podunavski mrmoljak se nalazi na listi strogo zaštićenih vrsta Evrope (Rezolucija br. 6 Bernska kovencija i Aneks II Direktive o staništima) i na svetskoj crvenoj listi ugroženih vrsta (IUCN – NT).