Ptice

Ptice močvarice

Jezero Kraljevac sa plutajućim i stalnim ostrvima i okolnim tršćacima predstavlja značajno mesto za gneždjenje mešovite kolonije čaplji, kao što su siva čaplja (Ardea cinerеа), crvena čaplja (Ardea purpurea), žuta čaplja (Ardeola ralloides), gak (Nycticorax nycticorax) i čapljica (Ixobrychus minutus). U gustoj priobalnoj vegetaciji gnezde se eja močvarica (Circus aeruginosus), četiri vrste trstenjaka (Acrocephalus sp.) i barska strnadica (Emberiza schoeniclus). Na vrbama uz obalu bele senice (Remiz pendulinus) grade svoja viseća gnezda. Zona otvorene vode značajna je za ćubastog gnjurca (Podiceps cristatus), barsku kokicu (Gallinula chloropus), crnu lisku (Fulica atra), patku gluvaru (Anas platyrhynchos) i patku njorku (Aythya nyroca). Belobrka čigra (Chlidonias hybrida) i crna čigra (Chlidonias niger), veliki vranac (Phalacrocorax carbo) i mali vranac (Microcarbo pygmaeus) redovno se hrane ribom na ovom području. Većina ovih vrsta zaštićena je Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva Prilog I (“Sl. Glasnik RS”, br. 05/10). Takodje, mrka i žuta čaplja, čapljica i gak, eja močvarica, patka njorka, belobrada i crna čigra, kao i mali kormoran nalaze se na listi strogo zaštićenih vrsta Evrope (Rezolucija br. 6 Bernske kovencije i Aneks I Direktive o pticama). Patka njorka nalazi se na svetskoj crvenoj listi ugroženih vrsta (IUCN – NT). Plutajuća i stalna ostrva sa vodenim oknima i podzemnim izvorima koji ne mrznu ni tokom najvećih zima predstavljaju značajno zimovalište i odmorište za patke, guske i labudove tokom prolećne i jesenje seobe.

 

Pčelarica

P1060877

Pčelarica (Merops apiaster) je ptica selica, koja se gnezdi u velikim kolonijama u lesnim odsecima koji okružuju jezero Kraljevac. Okolni pašnjaci, njive i obala jezera jezera pružaju idealne uslove za ishranu pčelarica. Pčelarice se hrane pčelama, osama, stršljenovima i drugim letećim insektima koje hvataju u letu često loveći u grupi. Pčelarice u maju polažu jaja (4 – 7) u gnezda sakrivena u zemljanim tunelima koje kopaju u lesnim odsecima dubine i do 3 m. Zimu provode u tropskim delovima Afrike i Azije. Na području Srbije pčelarica je zaštićena Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva Prilog I (“Sl. Glasnik RS”, br. 05/10). Takodje, pčelarica se nalazi na listi strogo zaštićenih vrsta Evrope (Rezolucija br. 6 Bernske kovencije i Bonska konvencija o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja).